top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. Általános szabályok:


(a) Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által a 6781 Domaszék, tanya 956. szám alatt üzemeltetett Sziksós Birtok szálláshelyének és az ahhoz kapcsolódó a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
(b) Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

 

2. A szerződő fél:


(a) A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.                                                                         
(b) A szolgáltató és a vendég a - feltételek teljesülése esetén - a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak - a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

 

3. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:


(a) A vendég szóban, írásban -  E-mailben - küldött ajánlatkérésére a szolgáltató ajánlatot küld a vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül írásban a tényleges megrendelés a vendég részéről nem érkezik meg, úgy a szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, a szolgáltató ajánlati kötöttség megszűnik.                                      
(b) A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés - foglalás - előlegének szállásadó számlájára történő jóváírását követő szolgáltató által a foglalást és az előleg megérkezését visszaigazoló emailt küld, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés - foglalás - írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.                                  
(c) A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
(d) Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
(e) A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.
(f) A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

 

4. A lemondási feltételek:


(a) A vendég (megrendelő) foglalását indokolt esetben díjmentesen lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írás (email útján) jelzi a szálláshely felé az érkezés előtti 10. napig.
(b) A befizetett előleg az érkezés napja előtti 10 napon belüli lemondás esetén nem téríthető vissza.
(c) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei - így például akciós ajánlatai - foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

 

5. A szolgáltató által alkalmazott árak:


(a) A szálláshely árait - az általa működtetett www.sziksosbirtok.com weboldalon tünteti fel.
(b) A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.                                                      
(c) A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának - így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó - jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.                                             
(d) A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.
(e) A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális árait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.sziksosbirtok.com weboldalon is közzéteszi.                        

 

 

6. Kedvezmények:


(a) A szolgáltató azon vendégei részére, akik gyermekkel érkeznek, kedvezményeket biztosít. A kedvezmény mértékét az aktuális szezonban a szolgáltató honlapján tünteti fel.
 

7. A fizetés módja és annak garanciája:


(a) A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.          
A szállás árának 50%-át a foglalást követően 2 napon belül köteles a vendég átutalni a szolgáltató számlaszámára! A fennmaradó díjat pedig a szállás elfoglalásakor köteles a vendég megfizetni. Az idegenforgalmi adót a vendég a helyszínen a szállásdíjon felül köteles megfizetni.    
(b) A szolgáltató a szolgáltatás(ok) ellenértékének kiegyenlítésére készpénzkímélő fizetési eszközöket – így pl.: bankkártya, Szép kártya – is elfogad.                                             

 

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:


(a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szállást az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el - check in - és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig - check out - köteles elhagyni.
(b) Abban az esetben, ha a vendég a szállást az érkezési napon a 8.(a) pontban meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, azt felár ellenében a szabad kapacitás függvényében megteheti.
(c) A szolgáltató vendégei számára lehetővé teszi - a háziállatra vonatkozó külön díjfizetés ellenében -, hogy a szálláshelyre háziállatát bevigye azzal, hogy a háziállat a szállás területén kizárólag a vendég felügyeletével tartható. Amennyiben a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a háziállat mérete, vagy viselkedése zavarja az üzemeltetést, jogosult a háziállat fogadását megtagadni.
(d) A vendég teljes kártérítéssel tartozik a háziállata által okozott károkért.
(e) A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:                                      
a) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szállást, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,                                                                       
b) a vendég a szálláshely házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,                                                             
c) a vendég nem tartja be a szállás biztonsági szabályzatát - pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,                                                        
d) a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.                                       
(f) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.                                                          
(g) A vendég a szállás összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.
(h) A gyermek, vagy fiatalkorú vendég egészségi állapota, vagy bármilyen egyéb okból nem hagyható szülői felügyelet nélkül.                                                                       

 

9. A szolgáltatások biztosítása:


A szolgáltató foglalás esetén az előleg megérkezését követően köteles a szállást a vendég számára biztosítani. Amennyiben a szolgáltató üzemeltetési érdekkörében felmerült okból meghiúsul a szálláshely használata, úgy köteles a szolgáltató a részére megfizetett előleget visszafizetni.

 

10. A vendég jogai:


(a) a szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.                                                          
(b) a vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.

 

11. A vendég kötelezettségei:


(a) a vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.
(b) a vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.                                                 
(c) a vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szállásadónak és minden szükséges adatot rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

(d)  A szálláshelyen tüzet rakni kizárólag az étkezőben elhelyezett kandallóban és az udvaron kialakított tűzrakó helyen lehet.

(e) A vendégek a szálláshelyen kialakított medencét és tavat a saját felelősségükre használhatják, a szolgáltató nem vállal felelősséget a medence és a tó használata közben esetlegesen bekövetkező balesetekért, amelyek a vendégeknek felróható okból következnek be.

(f) Az ingatlanon található aknákba (medence akna, medence gépház, fúrt kút aknája) belépni tilos, bármely meghibásodás esetén (szivattyú, vízmelegítő, locsoló rendszer, medence gépház, elektromos rendszer) a vendég késedelem nélkül köteles értesíteni a szolgáltató kapcsolattartóját.

(g) A szálláson kizárólag a foglalásnak megfelelő létszámú vendég tartózkodhat, ennek megszegése esetén a foglaláson felül ott tartózkodók, személyenként a teljes szállás díját kötelesek kifizetni szolgáltató részére.

(h) A medencébe törékeny poharat, üvegtárgyat, éles eszközt bevinni, beledobni tilos. Amennyiben vendég ezen szabályt megszegi és a medence fóliája megsérül, úgy köteles a medence fóliájának a cseréjét megfizetni, melynek összege 1.000.000,- Ft.

(i) A medencét, valamint a tavat szennyezni tilos, szennyezés esetén a vendég köteles a takarítás költségét (vízcsere: 100.000,- Ft) köteles megtéríteni.

(j) A dézsa működése közben a kémény, illetve a dézsában lévő kályha fém fedele használat közben felforrósodik, hozzáérni tilos. Az e szabály megsértéséből eredő sérülésekért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

12. A vendég kártérítési felelőssége:


(a) a vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.                                                                               
(b) a vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.

 

13. A szolgáltató jogai:


(a) amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a szálláshelyre magával vitt.                                                                         
(b) vagyon és balesetvédelmi okokból a szálláshely bejárata biztonsági kamerával van ellátva. A vendég a szálláshelyre történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer 1 hónapig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.

(c) A szolgáltató jogosult a foglalás ideje alatt a szálláshelyet ellenőrizni, erről a vendéget előzetesen értesíteni köteles.                                                               
 

 

14. A szolgáltató kötelezettségei:


(a) a szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatási standardok szerint teljesíteni.                                                    
(b) a szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.

(c) Amennyiben a medence tisztítása, a kert rendezése (fűnyírás) szükséges, ebben az esetben a szolgáltató a vendéget erről értesíti, megjelöli annak időpontját és ezeket a munkálatokat az előre bejelentett időpontban köteles végezni.

 

15. A szolgáltató kártérítési felelőssége:


(a) a szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely a szálláshelyen belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be.                                              
(b) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.                                               
(c) a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshelyen belül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.                          
(d) a szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltató kapcsolattartójánál.                            
(e) a szolgáltató a vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a vendéget terheli.                                            
(f) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során.
(g) a szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb tízszerese.

 

16. A vendég betegsége, halála:


(a) abban az esetben, ha a vendég a szállás, szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről a szolgáltató tudomással bír, a szolgáltató köteles a orvosi segítséget felajánlani a vendég részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálláshely elhagyás miatt keletkezett többletköltség a vendéget terheli.


(b) a vendég betegsége, vagy halála esetén a szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg, vagy az elhunyt hozzátartozója, örököse részéről, a szolgáltató által esetlegesen előlegezett orvosi költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének és a betegség, vagy halál kapcsán a szolgáltató és/vagy vendégei vagyontárgyaiban bekövetkezett károk erejéig. A vendég elhalálozását szolgáltató a szerződés időtartama lejárta előtti távozásnak tekinti és ebben az esetben a szerződéses időtartam fennmaradó részére eső díjtételt nem áll módjában a törvényes örökös, vagy örökösök részére visszatéríteni.

 

17. Háziállatok:


(a) a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshelyre bevihető háziállatok körét egyedileg a vendég ez irányú jelzését követően meghatározza.                  
(b) a szolgáltató szálláshelyére külön egyeztetést követően bevihető háziállat, az a vendég felügyeletével tartható, a háziállat által okozott szennyeződések eltakarítása a vendég feladata, kötelessége.

 

18. Titoktartás:


(a) a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta - a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

 

19. Vis maior:


(a) azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel - vis maior - bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 

20. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:


(a) a szerződő felek közötti jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény - Ptk. - rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.                                                                              
(b) a szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek a Szegedi Járásbíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét, ennek hatásköre hiányában a Szegedi Törvényszék alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki.

(c) a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek egyben a szállás házirendjének is minősülnek.

bottom of page